Sosyal Saha olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Sosyal Saha olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Sosyal Saha ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

Sosyal Saha tarafından kişisel verilerinizin ne tür yöntemler aracılığıyla ve hangi amaçlar doğrultusunda işlendiği ve saklandığı hakkında daha detaylı bilgi için Sosyal Saha Gizlilik İlkeleri ve Çerezler Hakkında Bildirim’i inceleyebilirsiniz.

Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve benzeri bilgiler kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

Sosyal Saha , kişisel verilerinizi, Sosyal Saha ile doğrudan paylaştığınız hallerde, otomatik yollarla veya üçüncü şahıs platformları gibi başka kaynaklar aracılığıyla toplamaktadır.

Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve dayanağı nedir?

Sosyal Saha ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek  için Sosyal Saha kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

Bu doğrultuda Sosyal Saha ; kişisel verilerinizi, her türlü şikâyetinizi değerlendirmek ve işleme almak, hizmetlerimizi, iletişim yöntemlerimizi ve internet sitelerimizin işlevselliğini geliştirmek ve sizin için iletişim içerikleri ve hedefe yönelik reklamlar ve ayrıca ürün tavsiyeleri sunmak için toplamakta ve işlemektedir.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda Sosyal Saha, kişisel verilerinizi, açık rızanıza istinaden, veya sizinle yaptığımız sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması halinde veya temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatimizin gerektirdiği hallerde, burada belirtilen amaçlar ve kapsam dahilinde işlemekte ve saklamaktadır.

Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz, Sosyal Saha uygulamasının altyapısını oluşturan Firebase (firebase.google.com) sunucuları ile dolaylı yoldan Google (google.com) aynı zamanda uygulama içerisindeki aynı şart ve tahhahütleri kabul etmiş diğer kullanıcılar ile uygulama amaçları doğrultusunda (uygulamanın gerektirdiği amaca yönelik iletişime geçme) amacıyla 3. kişiler ile paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca,  Sosyal Saha’nın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerinin ifası amacıyla yasal olarak bu bilgileri kanunen talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Sosyal Saha ile paylaşılan kişisel verileriniz Firebase’nin (Google) yurtdışı güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Sosyal Saha standartlarına uygun olarak saklanmaktadır. Bu kapsamda Sosyal Saha, kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak adına yasal mevzuat ile belirlenen gerekli teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktadır.

Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK Madde 7/f.1. hükmü uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya ilgili mevzuat uyarınca verilerinizi saklamakla yükümlü kılındığımız yasal süreler dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

KVKK Madde 11 uyarınca, kişisel verilerinizin işlendiği Sosyal Saha tarafından veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde;

herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;

kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;

kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;

kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

silme ve düzeltme işlemlerinin, verilerin aktarıldığını üçüncü kişilere bildirilmesi isteme;

kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme; ve

kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz? KVKK Madde 11’de yer alan ve yukarıda sayılan haklarınızı http://www.sosyalsahapp.com/iletisim adresindeki iletişim formu aracılığıyla kullanabilirsiniz